هنرستان فنی و حرفه ای پلی تکنیک هنر
 
کادر آموزشی و علمی  
نام و نام خانوادگی سمت نام درس
معصومه باقریان دبیر الزامات محیط کار
زهره محمدی دبیر عربی
ناهید زراعتکار دبیر هنر در تفکر رسانه ای/ مبانی هنر/طراحی
سمیه ملکشاهی دبیر مناظر و مرایا
نجمه عمومیرزا دبیر شناخت مواد و مصالح/آشنایی بناهای تاریخی
آزاده احمدوند دبیر تربیت بدنی
انسیه استاد محمد دبیر تاریخ هنر/تصویرسازی
مرجان جواهری دبیر مبانی طراحی/تاسیسات ساختمان/عناصر و جزئیات/حجم شناسی و ماکت سازی
ویدا حبیب زاده دبیر حسابداری عملی/اصول حسابداری/حسابداری عملی/حسابداری شرکتها/وجوه نقد
سوسن مالکی دبیر ریاضی/فیزیک
سیما ملاحاجیان دبیر مفاهیم و روشهای آماری/حسابداری صنعتی/سازمان و مدیریت/دانش فنی
نسرین جعفری دبیر ادبیات فارسی
مریم جاماسبی دبیر ترسیم فنی/نقشه برداری/متره و برآورد/نقشه کشی
معصومه کمانکش دبیر دین و زندگی
فرشته صحرایی دبیر جغرافیا/تاریخ معاصر